مخابراتی (telecommunication)

مخابـرات یا ارتباطات، انتقال پیام و اطلاعات میان دو یا چند نقطه در قالب سیگنال‌ و دیتا را ارتباطات می نامند.

مخابراتی (telecommunication)