صفحه کلید صندلی آرایشگاهی ( Keyboard Hairdresser Chair)

صفحه کلید ضمن زیبایی و حفاظت از کلید های فرمان صندلی نمایشگر موقعیت و عملکرد هر کلید را نمایش می دهد

صفحه کلید صندلی آرایشگاهی ( Keyboard Hairdresser Chair)