برد کنترل صندلی آرایشگاهی ( Control panel - hairdresser's chair)

برد کنترل صندلی برقی آرایشگاهی وظیفه کنترل و روشن کردن موتور برقی صندلی را بر عهده دارد

برد کنترل صندلی آرایشگاهی ( Control panel - hairdresser's chair)