ملزومات جانبی ترانزیستورها ( requirements - transistors)

بعضی از ترانزیستورها جهت بستن و یا جهت خنک کردن دمای آن از قطعاتی مانند هیت سینگ، عایق حرارتی، گریس سیلیکونی و... استفاده می شود.

ملزومات جانبی ترانزیستورها ( requirements - transistors)