سایر ترانزیستورها (transistors)

به غیر از ترانزیستورهای دو قطبی و ترانزیستورهای اثر میدان ترانزیستورهای دیگری هم وجود دارند که برای کاربرد خاص استفاده  طراحی و ساخته میشوند.

سایر ترانزیستورها (transistors)