سنسور ضربان قلب (Heart rate sensor)

سنسور ضربان قلب حسگری است که ضربان قلب را به سیگنال یا ولتاژ تبدیل کرده و جهت استفاده در مدارات الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد. 

سنسور ضربان قلب (Heart rate sensor)