تریستور (thyristor)

تریستور سوییچ الکترونیکی از جنس نیمه رسانای 4 لایه است که به صورت P-N-P-N ساخته می شود. این سوییچ دارای 3 پایه به نام های گیت (G)، کاتد (K) و آند (A) می باشد ّ.

جهت روشن کردن تریستور ،با اعمال ولتاژ بین پایه های گیت و کاتد، جریان بین آند و کاتد برقرار می شود که جهت این جریان همواره از سمت آند به کاتد می باشد.

از تریستور در کنترل روشنایی لامپ ها و راه اندازی موتور های الکتریکی، هیتر و ... استفاده می شود.

تریستور (thyristor)