آی سی سوئیچ (IC switch)

آی سی سوییچ ها که به صورت مدار مجتمع ساخته می شوند، با فعال کردن آن سیگنال های آنالوگ و دیجیتال از پین ورودی به پین خروجی منتقل می شود.
سوئیچ آنالوگ مانند رله حالت جامد عمل می کند (یعنی بدون قطعات متحرک) .

ورودی کنترل سوییچ برای تمام سوییچ ها به صورت دیجیتالی می باشد گرچه می توان از دیگر محرک های الکتریکی برای برنامه های خاص استفاده کرد

آی سی سوئیچ (IC switch)