میکروسوئیچ ضد آب (Waterproof microswitch)

 میکروسوئیچ های ضد آب قابلیت کار در محیط های رطوبی و حتی بصورت شنور در آب را دارند.

میکروسوئیچ ضد آب (Waterproof microswitch)