دیود دوبل (Double diode)

دیود دوبل، قطعه الکترونیکی است که از ترکیب دو عدد دیود ساخته شده است دیود دوبل دارای سه پایه است که یکی از پایه ها  آند و یا کاتد مشترک است.

 

دیود دوبل (Double diode)