پیزو الکتریک (Piezoelectric)

پیزو الکتریک از واژه‌‌ یونانی  پیزو (Piezo) به معنای فشردن و الکتریک (Electric) به معنی کهربا یا برق (منبعی از بار الکتریکی) گرفته شده است.

پیزو قطعه ایی است سرامیکی که با اعمال نیروی خارجی (مکانیکی و الکتریکی) دو قطبی های سرامیک تحریک می شود و میدان الکتریکی ایجاد می کند.

پیزو الکتریک (Piezoelectric)