فیوز DC (DC fuse)

فیوز به عنوان پیش مرگ جهت حفاظت از بار اضافی و اتصال کوتاه احتمالی که در اثر عوامل مختلف بوجود می اید مورد استفاده قرار می گیرد.

فیوز DC (DC fuse)