رله تاخیری BREAK (Delay Relay BREAK)

رله تاخیری BREAK (Delay Relay BREAK)