برد کنترل شیر برقی (Wave control valve)

بعضی از شیرهای برقی که در دستگاههای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند جهت کنترل بیشر شیر برقی و دادن فرمان های مختلف دارای برد کنترل هستند که با خراب شدن برد کنترل شیر برقی دیگر کار نمی کند.

برد کنترل شیر برقی (Wave control valve)