سایر شیلنگ (Other hoses)

شیلنگ های زیادی جهت کاربرد های خاص طراحی و تولید می شود.

سایر شیلنگ (Other hoses)